Obsah

Logopedie

se jako součást speciální pedagogiky zabývá dorozumívacím procesem v celé jeho šíři, tedy hlasem, řečí, sluchem aj. V nejširším slova smyslu znamená výchovu řeči po stránce obsahové a zvukové. Zároveň předchází tomu, aby vady a poruchy řeči vznikaly. Pokud vzniknou, pak je speciálně výchovnými prostředky odstraňuje.

Cílem logopedické péče v mateřské škole je zejména rozvoj obsahové stránky řeči, která je základem myšlení, a je tedy důležitou podmínkou k rozvoji osobnosti a ke vzdělávání.

Nemá-li dítě dostatečnou slovní zásobu, modulaci řeči a odpovídající schopnost sluchem rozlišit jednotlivé hlásky (fonematický sluch), nelze úspěšně upravit výslovnost. Důležitou složkou rozvoje řeči je tedy i sluchové vnímání, rozvoj grafických schopností a dovedností, rozvoj pohybových schopností a dovedností. Zkušenost ukazuje, že lépe se naučí vyslovovat děti hudebně nadané a celkově obratné.

Cílem logopedické péče v mateřské škole tedy není náprava výslovnosti. Tuto činnost může provádět pouze logoped nebo v omezené míře logopedický asistent vždy v součinnosti s rodiči dítěte.

Nejčastější poruchou, která se u dětí v mateřské škole vyskytuje, je patlavost (dyslalie). Jedná se o nesprávnou  výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka.

Současný trend logopedické péče je odstranění nesprávné výslovnosti v období 5. - 6.roku života dítěte.

V mateřské škole se často setkáváme s tím, že děti nepoužívají hlas v přiměřené hlasitosti, která odpovídá situaci. Zjednodušeně řečeno - křičí, přepínají svůj hlas. Křičí-li dítě často, pak svůj hlas nejen zesiluje, ale také zvyšuje. Důsledkem toho může dojít k postupnému vytvoření chraptivého a sípavého hlasu.

 

Co dělat ?

  • hlasová síla není projevem autority
  • jakékoli napomínání a zakazování křiku bývá většinou bezvýsledné
  • na křiklavé dotazy nereagujte. Můžete využít smluveného gesta - např. sáhnout si na ucho, což znamená "moc křičíš a bolí mě z toho uši"
  • dítě musí vycítit, že křičení je spojeno s nevýhodami a že je lépe mluvit přirozeně
  • ve směru k dítěti při jeho "sólových" projevech se doporučuje místo klasického "mluv nahlas" používat pokynu "mluv zřetelně"

 

/Řeč a komunikace v předškol. věku/